Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 23 2017

pastelowisko
pastelowisko
9141 d18a
Reposted fromAng3ll Ang3ll viacigarettes cigarettes

March 20 2017

pastelowisko
8795 d5a1 500
Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers viazvr zvr

March 17 2017

1376 abac
Reposted fromLittleJack LittleJack viatwice twice
pastelowisko

marieannelise:

When there’s too much shit you need to get done at once

image

image

Reposted fromminna minna viatwice twice
2321 15d2 500
Reposted fromerial erial viatwice twice

March 16 2017

2189 c0c6
Reposted fromdrozdzi drozdzi viatwice twice
2321 15d2 500
Reposted fromerial erial viatwice twice
pastelowisko

March 04 2017

pastelowisko
pastelowisko

marieannelise:

When there’s too much shit you need to get done at once

image

image

Reposted fromminna minna viajakubzulczyk jakubzulczyk

February 26 2017

pastelowisko
2105 4cb5 500
zależy jaka jest skala
Reposted fromrawwwr rawwwr viatwice twice

July 09 2015

pastelowisko

July 07 2015

3759 a352

Nick Cave and Johnny Cash.

Reposted fromLittleJack LittleJack viahormeza hormeza
pastelowisko
I proszę, nie dzwoń
przyjedź,
można u mnie palić
— Tomasz Różycki
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viahormeza hormeza
pastelowisko
4504 41ad
Reposted frommaniamania maniamania viahormeza hormeza

July 06 2015

pastelowisko

rozsypał mnie 
do naga 
a ubrał 
w swój zapach

teraz nie umiem
się z niego
rozebrać

— Charlotte Nieszyn Jasińska .
pastelowisko
Po prostu jest lato. Po prostu jest gorąco i wtedy w każdym otwiera się tunel potrzeb, wysyłanie serii żarliwych próśb, aby w twoim życiu stało się coś, co naprawdę zapamiętasz, i aby było rzeczywiste, dotykowe, z całą gamą zmysłów.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatwice twice

July 04 2015

pastelowisko
2036 bc70
Reposted fromfor-witches for-witches
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl