Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 10 2019

pastelowisko
9982 96ff 500
ul. Gwarna, Poznań, 2017
Reposted fromTamahl Tamahl viazvr zvr

July 17 2018

pastelowisko
Reposted fromambermoon ambermoon viashakeme shakeme

July 13 2018

pastelowisko

Jeśli ludzie o czymś nie rozmawiają, to może oznaczać dwie rzeczy: albo to nic nie znaczy, albo znaczy wszystko.

— 22:54
Reposted fromte-quiero te-quiero viazginieszmarnie zginieszmarnie

July 05 2018

pastelowisko
0523 cdd1 500
alpha-201 in /r/me_irl
Reposted fromlooque looque viaSzczurek Szczurek

June 01 2018

May 15 2018

pastelowisko
3730 61ff
Reposted fromspalonyteatr spalonyteatr viaSzczurek Szczurek
pastelowisko
7383 3acd 500
Reposted frometerdietylowy eterdietylowy viakuka kuka
pastelowisko
7964 fcf5 500
The food is awful, ...
Reposted fromfightling fightling viakuka kuka
pastelowisko

Nau­czy­ciel­ka w li­ceum na­ryso­wała kredą na tab­li­cy pun­kt i za­pytała:
- Co widzicie?
Za­padła głucha cisza, bo uczniowie zgłupieli, nie wie­dzieli, jak od­po­wie­dzieć na tak pos­ta­wione py­tanie. Wreszcie pry­mus pod­niósł rękę i od­po­wie­dział:
- Widzę pun­kt na­ryso­wany kredą na tab­li­cy.
Wszys­cy odet­chnęli z ulgą, po­nieważ wreszcie zna­lazł się od­ważny, który naz­wał to, co wszys­cy chcieli tak właśnie naz­wać, ale wstydzi­li się mówić coś tak dla wszys­tkich oczy­wis­te­go.
Nau­czy­ciel­ka od­parła:
- Wczo­raj to sa­mo py­tanie za­dałam przed­szko­lakom. Czy wiecie, co od­po­wie­dzieli? Że to ko­niec pa­piero­sa, oko pta­ka, słup te­leg­ra­ficzny widziany z góry, ka­myk, gwiaz­da, łepek szpil­ki, krop­la wo­dy, mias­to zaz­naczo­ne na ma­pie, je­den pieg, ziar­nko piep­rzu, Ziemia widziana z da­lekiego kos­mo­su...

Patrz inaczej.

— Teatr Trzy Rzecze
Reposted fromgosienia gosienia viaepidemic epidemic
pastelowisko
Reposted fromFlau Flau viazvr zvr
pastelowisko
Reposted fromSchattenhonig Schattenhonig viazvr zvr

April 20 2018

pastelowisko
3259 fe40 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viakuka kuka
pastelowisko

March 29 2018

pastelowisko
7025 644a
Reposted fromdoomedman doomedman viaSzczurek Szczurek
pastelowisko
1998 44f9 500
Reposted fromsavatage savatage viakuka kuka
pastelowisko
Reposted fromfelicka felicka viazvr zvr
6368 979f 500
Reposted frommakemeabnormal makemeabnormal viazvr zvr

March 14 2018

pastelowisko
5902 65ff 500
Reposted fromtfu tfu viakuka kuka

March 09 2018

pastelowisko
9804 f60f
Reposted fromkarahippie karahippie viakuka kuka

February 26 2018

pastelowisko
I wiosna by tak nie smakowała, gdyby przedtem zimy nie było.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl